Artykuły i porady

Kontrola stanu trzeźwości pracowników

Kontrola stanu trzeźwości pracowników

  • 31 lipca 2019
  • Anna Sowa
  • Możliwość komentowania Kontrola stanu trzeźwości pracowników została wyłączona

 

Zgodnie z treścią art. 17 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

  • kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona mają obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy wstanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy,
  • okoliczności stanowiące podstawę decyzji powinny być podane pracownikowi do wiadomości,
  • na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej, a także na żądanie pracownika, badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego,
  • zabiegu pobrania krwi dokonuje osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

 

Biorąc pod uwagę brzmienie niniejszego przepisu a także treść kodeksu pracy, PUODO zajął oficjalne stanowisko i wskazał, iż  w obecnym stanie prawnym pracodawcy nie mogą samodzielnie prowadzić kontroli stanu trzeźwości pracowników.

Urząd Ochrony Danych Osobowych uznał, iż wiedza o nietrzeźwości stanowi informację o stanie zdrowia pracownika, zaś dane szczególnych kategorii, pracodawca może przetwarzać tylko wtedy, gdy pracownik wyraził na to zgodę.

Ponadto UODO podkreślił, iż samodzielna kontrola stanu trzeźwości pracowników nie może stanowić formy monitorowania pracy, działania mającego na celu zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, nie jest również usprawiedliwiona ze względu na uzasadniony interes pracodawcy.

Prewencyjne badanie stanu trzeźwości pracowników jest więc całkowicie bezprawne.

 

https://uodo.gov.pl/pl/138/1076

 

 

 

 

Tagi: , , , , , ,